સ્પર્ધા પરિણામ | સ્પર્ધા | ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા એકેડમી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સ્પર્ધા પરિણામ | સ્પર્ધા | ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા એકેડમી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સ્પર્ધા પરિણામ

૨૧મો રાષ્ટ્રીય ફોટો સ્પર્ધા પરિણામ પત્રક

વિષય: ભારતનું હેરિટેજ આર્કિટેક્ચર - વિભાગ: બ્લેક / વ્હાઈટ

No Name Entry No Title Prize
1 SHAH JAYESH NAVINCHANDRA G-166 KHAMBHALIDA CAVES 1st PRIZE Rs. 10,000/-
2 GAJJAR RAHUL JAMANBHAI G-119 KALI SWAROOP, CHAMPANER 2nd PRIZE Rs. 7,000/-
3 RATHOD SIDDHARTH P. G-103 JAMAMASJID, AHMEDABAD 3rd PRIZE Rs. 5,000/-
4 SURESH PAREKH G-31 LAXMIVILAS PALACE CONSOLATION PRIZE Rs. 1,000/-
5 PAL ANIRUDDHA WB-7 OBSERVER CONSOLATION PRIZE Rs. 1,000/-
6 VAIDYA PRASHANT VASANTRAO G-105 HATHEESINGH TEMPLE CONSOLATION PRIZE Rs. 1,000/-
7 DUTTA SWARUP NANDALAL WB-14 PRINSEP CONSOLATION PRIZE Rs. 1,000/-
8 VYAS ISHWARLAL DALPATRAM G-135 BUDDHISM GLORY CONSOLATION PRIZE Rs. 1,000/-

૨૧મો રાષ્ટ્રીય ફોટો સ્પર્ધા પરિણામ પત્રક

વિષય: ભારતનું હેરિટેજ આર્કિટેક્ચર - વિભાગ: કલર​

No Name Entry No Title Prize
1 NIMBALE DHRUMAN HARSHADRAI G-53 DESERTED GLORY 1st PRIZE Rs. 10,000/-
2 SHAILESH RAVAL G-118 2nd PRIZE Rs. 7,000/-
3 GOHEL GAUTAM SHIVABHAI G-34 UNTITLE 3rd PRIZE Rs. 5,000/-
4 MEHTA ANAND LALITKUMAR G-65 ARCHITECTURE IS A VISUAL ART CONSO; PRIZE Rs. 1,000/-
5 SINGH ANIL RISAL UP-1 WALLS OF RESIDENCY CONSO; PRIZE Rs. 1,000/-
6 SHAH JAYESH NAVINCHANDRA G-166 INSPERIATIVE CONSO; PRIZE Rs. 1,000/-
7 DAMRE SANDEEP DADARAO G-3 LIFE IN A POLL CONSO; PRIZE Rs. 1,000/-
8 RAJGARHIA SANTOSH DURGAPRASAD WB-16 HIRA PANNA BAWRI CONSO; PRIZE Rs. 1,000/-

ગુજરાત રાજય ૫૮ મું રાજય કલા પ્રદર્શન / સ્પર્ધાનું પરિણામ પત્રક

શ્રેણી- કલાકાર , વિભાગ- ચિત્રકલા (ડ્રોઇંગ એન્ડ પેઇન્ટીંગ) (૧/૧)

ક્રમ ઇનામ નું નામ રકમ કલાકારનુ નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં
સ્વ.શ્રી નાગજીભાઇ ચૌહાણ રૂા.૨૦,૦૦૦/- શ્રી પરમાર દિનેશકુમાર સોમાભાઇ મુ.જવારજ,તા.-ધોળકા,જિ.-અમદાવાદ-૩૮૨૨૩૦. ગંગાજળ ૧/૧/૧૫૭
ગુજ. લ.ક.અ રૂા.૧૦,૦૦૦/ શ્રી હેમલ મુકેશભાઇ સોલંકી જી-૧,અક્ષર એપાર્ટમેન્ટ,૩૦-ઇન્કલાબ સોસાયટી, ગુલબાઇ ટેકરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. શિવાજી ફોર્ટ-મહાબળેસ્વર ૧/૧/૧૭૩
ગુજ. લ ક.અ રૂા૧૦,૦૦૦/- શ્રી સોનારા મનોજકુમાર વી. ૩૬-એ,ન્યુ સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી,ભુદરપુરા રોડ, લોહાણા બોર્ડીંગ સામે,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ચા સાથે ચર્ચા ૧/૧/૨૪૫
સ્‍વ.શ્રી સોમાલાલ શાહ રૂા.૫૦૦૦/- શ્રી રામાનુજ પૂર્ણા ચંન્દ્રકાન્તભાઇ ૨,જીવનપ્રકાશ સોસાયટી,સેન્ટઝેવિયર્સ સ્કુલ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪. અનટાઇટલ્ડ ૧/૧/૨૭૩
સ્વ.શ્રી જગુભાઈ શાહ રૂા. ૫૦૦૦/- શ્રી મરચન્ટ અકલીમા એ. ૭૭,નશેમન સોસાયટી,રોયલ પાર્ક સોસા.પાસે, જુહાપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫. ઓર્વોર્ડેબલ ર્વોઇસ-૨ ૧/૧/૧૪૬
સ્વ.શ્રીરસિકલાલ પરીખ રૂા. ૫૦૦૦/- શ્રી પટેલ પ્રશાંત એમ. નિર્મિત,બી-૧૦,અનુપમ સોસાયટી,વિ-૧,જોધપુર ચાર રસ્તા,સેટેલાઇટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. અનટાઇટલ્ડ-૨ ૧/૧/૧૨૨
સ્વ. શ્રી ખોડિદાસ પરમાર રૂા. ૫૦૦૦/- શ્રી ડોડિયા ભરતકુમાર અરજનભાઇ કનોરિયા સેન્ટર ફોર આર્ટસ,સેપ્ટ કેમ્પસ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ડાઉન ટુ અર્થ ૧/૧/૨૬૯
સ્વ. શ્રીમતિ વિધાબેન આર.પરીખ રૂા. ૫૦૦૦/- મહિલા માટે શ્રી ધૃતિ મયંક ધેડિયા બી-૬૧/૬૨,શરણમ-૧,લોટસ સ્કુલની સામે, જોધપુર ગામ પાસે,સેટેલાઇટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફ્લો મિસ્ટ્રી ૧/૧/૨૬૬
સ્વ.શ્રી કુ.ઉર્મીબેન રસિકલાલ પરીખ રૂા. ૫૦૦૦/- શ્રી ભાવસાર મોના ધનશ્યામભાઇ ૬૦૨,ક્રિષ્ના,પાર્થસારથી એવન્યુ,૧૩૨-રીંગ રોડ, બીલેસ્વર મહાદેવની સામે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ધી કેમલ ૧/૧/૧૬
૧૦ સ્વ. શ્રી હીરાલાલ ખત્રી રૂા. ૫૦૦૦/- શ્રી પ્રજાપતિ ગોરધનભાઇ કે. ૪-એ,આનંદકૃપા હા.સો.,ભવ્યપાર્કની સામે,સંચય સોસાયટી બાજુમાં,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ પોટ્રેઇટ ૧/૧/૫૮

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓની યાદી

૧/૧/૪ ૧/૧/૬ ૧/૧/૯ ૧/૧/૧૦ ૧/૧/૧૧ ૧/૧/૨૪ ૧/૧/૨૬ ૧/૧/૩૩ ૧/૧/૩૫
૧/૧/૪૦ ૧/૧/૪૩ ૧/૧/૪૯ ૧/૧/૫૨ ૧/૧/૫૩ ૧/૧/૫૩ ૧/૧/૫૪ ૧/૧/૫૯ ૧/૧/૬૨
૧/૧/૬૩ ૧/૧/૭૨ ૧/૧/૭૪ ૧/૧/૮૫ ૧/૧/૯૪ ૧/૧/૯૯ ૧/૧/૧૦૦ ૧/૧/૧૦૭ ૧/૧/૧૩૯
૧/૧/૧૪૧ ૧/૧/૧૫૭ ૧/૧/૧૭૧ ૧/૧/૧૭૬ ૧/૧/૧૮૦ ૧/૧/૧૮૧ ૧/૧/૧૯૪ ૧/૧/૧૯૬ ૧/૧/૨૦૪
૧/૧/૨૧૫ ૧/૧/૨૨૨ ૧/૧/૨૨૩ ૧/૧/૨૩૯ ૧/૧/૨૫૨ ૧/૧/૨૫૫ - - -

શ્રેણી- કલાકાર , વિભાગ- શિલ્પકલા (૧/૨)

ક્રમ ઈનામનું નામ રકમ કલાકારનુ નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં
ગુજ. લ ક અ ઈનામ રૂા.૧૦,૦૦૦/- શ્રી સાગઠીયા હંસરાજભાઇ નાધાભાઇ મુ-નાની પરબડી,તા-ધોરાજી,વાયા-જેતલસર જંકસન,જિ.-રાજકોટ,-૩૬૦૩૬૦ કપ વીથ કીટલી ૧/૨/૭
ગુજ. લ ક અ ઈનામ રૂા ૧૦,૦૦૦/- શ્રી ડોડિયા અભિષેક એ. એમ-૨૫/૬૫૮૬,શીવરંજની સોસાયટી ધોધા જકાતનાકા,ભાવનગર- સેલ્ફ આયર્ન યોર સેલ્ફ ૧/૨/૧૮
શ્રી શિલ્પધારા ઇનામ રૂા. ૫૦૦૦/- શ્રી પારુપરલા કનુભાઇ ડી. ૩૭-નીર્માણ ર્રો હાઉસ,માધવરેસીડન્સીની બાજુમાં,ચાંદલોડીયા,અમદાવાદ- અનટાઇટલ્ડ ૧/૨/૪

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓની યાદી

૧/૨/૩ ૧/૨/૭/A ૧/૨/૭/A ૧/૨/૮/A ૧/૨/૨૦

શ્રેણી- કલાકાર , વિભાગ- ગ્રાફિક કલા (૧/૩)

ક્રમ ઈનામ રકમ કલાકારનુ નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં
ગુજ.લ ક અ ઈનામ રૂા.૧૦,૦૦૦/ શ્રી પટેલ નિતિ બાબુભાઇ ૫૯,રાજેસ્વરી કોલોની,ઇસનપુર રોડ, મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ અનટાઇટલ્ડ ૧/૩/૧૬
ગુજ. લ ક અ ઈનામ રૂા૧૦,૦૦૦/- શ્રી પટેલ હિરેનકુમાર છોટુભાઇ ૧,સુવર્ણરેખા સોસાયટી,પિપળેસ્વર મહાદેવ મંદિર સામે,નીઝામપુરા,વડોદરા-૩૯૦૦૨૪ હેડ ટ્રાન્સફર ૧/૩/૨૨
સ્વ.શ્રી યજ્ઞેશ્વર શુકલ ઇનામ રૂા. ૫૦૦૦/- શ્રી વાટલીયા ભરતકુમાર એસ. ૪૩,લક્ષઆઇકોન,જલતરંગબંગલો પાસે, એમ.એમ.પટેલ સ્ટેચ્યુ રોડ, આણંદ-વિધ્યાનગર રોડ,આણંદ-૩૮૮૦૦૧ - ૧/૩/૩

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓની યાદી

૧/૩/૧ ૧/૩/૨ ૧/૩/૩ ૧/૩/૪ ૧/૩/૫ ૧/૩/૬ ૧/૩/૮ ૧/૩/૯ ૧/૩/૧૩
૧/૩/૧૫ ૧/૩/૧૭ ૧/૩/૧૮ ૧/૩/૧૯ ૧/૩/૨૦ ૧/૩/૨૧ ૧/૩/૨૩ ૧/૩/૨૪ ૧/૩/૨૫
૧/૩/૨૬ ૧/૩/૨૮ ૧/૩/૨૯ ૧/૩/૩૦

શ્રેણી- કલાકાર , વિભાગ- વ્યહારિક કલા (૧/૪)

ક્રમ ઈનામનું નામ રકમ કલાકારનુ નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં
ગુજ.લ ક અ ઈનામ રૂા.૧૦,૦૦૦/- શ્રી પરમાર જીગ્નેશકુમાર મનુભાઇ બી-૨૫,અમર ફ્લેટ,પોલીસ સ્ટેશનનીસામે, નવા બાપુનગર,અમદાવાદ મતદાન પોસ્ટર ૧/૪/૧૧
ગુજ. લ ક અ ઇનામ રૂા.૧૦,૦૦૦/ શ્રી ગોહીલ રોહિત ચંદુભાઇ ઈ/૪૦૨, રોઝવુડ રેસી., યશ કોમ્પલેક્ષ ટુ વાસણા રોડ, બંસલ મોલ પાસે, ગોત્રી, વડોદરા, ૩૯૦૦૨૧ કલીન ઇન્ડીયા (સ્વચ્છ ભારત) ૧/૪/૨

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓનું લીસ્ટ્

૧/૪/૩ ૧/૪/૬ ૧/૪/૭ ૧/૪/૯ ૧/૪/૧૪ ૧/૪/૧૫ ૧/૪/૧૮
૧/૪/૨૨ ૧/૪/૨૩

શ્રેણી- કલાકાર , વિભાગ- છબિકલા (૧/૫) જજીંગ

ક્રમ ઈનામ રકમ કલાકારનુ નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં
ગુજ.લ ક અ રૂા.૧૦,૦૦૦/- શ્રી દેવજીભાઇ એ. શ્રીમાળી ઓમ શ્રીસંતરામ નિવાસ,વચલાપરા, લીમડી, જી-સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૪૨૧ જર્ની ટુધી લાઇફ ૧/૫/૮૬
ગુજ.લ ક અ રૂા૧૦,૦૦૦/- શ્રી વ્યાસ ઇશ્વરલાલ ડી. “ગૌરી નિલયમ”, બેસ્ટ સોડા શોપ પાસે, ૨ કૈલાસપાર્ક, નટરાજનગર વિસ્તાર, યુનિવર્સિટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ પ્રગતિ પથનો પાળીયો ૧/૫/૧૫૬
શ્રી સનતશોધન ઇનામ (વાઇલ્ડ લાઇફ) રૂા.૫૦૦૦/- શ્રી મહેતા ભસ્માંગ રમાકાન્ત ૧૧,સાકેત બંગલો,તક્ષશીલા એપાર્ટમેન્ટ પાસે,વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ વાદવિવાદ ૧/૫/૨૨
શ્રી ટી. એફ. ગેટી ઇનામ (મહિલા) રૂા.૨૫૦૦/- શ્રી શાહ વિશ્વાજીતેન્દ્રકુમાર ૧૦૪,અક્ષર એપાર્ટમેન્ટ,માસુમ સ્કુલ સામે,જયોતિનગર,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫. અનટાઈટલ્ડ ૧/૫/૯૪
શ્રીસુરેન્દ્ર પટેલ ઇનામ રૂા.૨૦૦૦/- શ્રી પટેલ જયંતિ રણછોડભાઇ સી-૯,અમૃતાપાર્ક,મહેશ કોમ્પ્લેક્ષ પાછળ,રેવા પાર્ક,ગરબા ગ્રાઉન્ડ નજીક,વાધોડીયા રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૧૯ વાહન ૧/૫/૧૫

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓનું લીસ્ટો

૧/૫/૧ ૧/૫/૧ ૧/૫/૬ ૧/૫/૭ ૧/૫/૮ ૧/૫/૧૬ ૧/૫/૧૭ ૧/૫/૨૨
૧/૫/૨૬ ૧/૫/૨૬ ૧/૫/૩૧ ૧/૫/૩૩ ૧/૫/૪૦ ૧/૫/૪૪ ૧/૫/૪૪ ૧/૫/૪૬
૧/૫/૫૦ ૧/૫/૫૪ ૧/૫/૬૦ ૧/૫/૬૬ ૧/૫/૬૬ ૧/૫/૬૭ ૧/૫/૭૨ ૧/૫/૭૭
૧/૫/૮૫ ૧/૫/૮૬ ૧/૫/૧૦૫ ૧/૫/૧૨૦ ૧/૫/૧૨૪ ૧/૫/૧૩૪ ૧/૫/૧૩૯ ૧/૫/૧૫૯
૧/૫/૧૬૧

શ્રેણી- કલા સંસ્થાના વિધ્યાર્થીઓ, વિભાગ- ચિત્રકલા (ડ્રોઇંગ એન્ડ પેઇન્ટીંગ) (૨/૧)

ક્રમ ઇનામ રકમ વિધ્યાર્થીનુ અને કલા સંસ્થાનું નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં વિધ્યાર્થીના ઘરનું સરનામું
ગુજ. લ ક અ ઈનામ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પ્રજાપતિ ધવલ નટવરલાલ શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઇન આર્ટસ બોર્ન આર્ટીસ્ટ ૨/૧/૧૬ આઈ-૩૦૮, વિનાયક લેકવ્યું, તિરૂપતિ વિદ્યાલય સ્કુલની બાજુમાં, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ
ગુજ. લ ક અ ઈનામ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી ચૌધરી માવાભાઇ કરશનભાઇ શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઇન આર્ટસ અનટાઈટલ્ડ -૨ ૨/૧/૯૧ શેઠ સી.એન.ફાઈન આર્ટ્સ, એ.ટી.ડી.હોસ્ટેલ, આંબાવાડી,અમદાવાદ
ગુજ. લ ક અ ઈનામ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી ચૌહાણ હરદેવ એસ. શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઇન આર્ટસ યુનીટી ૨/૧/૩૩ શેઠ સી.એન.ફાઈન આર્ટ્સ, એ.ટી.ડી.હોસ્ટેલ, આંબાવાડી,અમદાવાદ
સ્વ. શ્રી હીરાલાલ ખત્રી ઇનામ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી સૈયદ મહોમ્મદશાહનવાઝ ઈસ્તાકઅલી. શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઇન આર્ટસ અનટાઈટલ ૨/૧/૯૪ શેઠ સી.એન.ફાઈન આર્ટ્સ, એ.ટી.ડી.હોસ્ટેલ, આંબાવાડી,અમદાવાદ

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓનું લીસ્ટસ

૨/૧/૧ ૨/૧/૫ ૨/૧/૬ ૨/૧/૯ ૨/૧/૧૪ ૨/૧/૧૮ ૨/૧/૧૯ ૨/૧/૨૧
૨/૧/૨૨ ૨/૧/૨૩ ૨/૧/૨૫ ૨/૧/૨૮ ૨/૧/૩૯ ૨/૧/૪૧ ૨/૧/૪૯ ૨/૧/૫૯
૨/૧/૬૩ ૨/૧/૬૯ ૨/૧/૭૦ ૨/૧/૭૪ ૨/૧/૭૭ ૨/૧/૮૪ ૨/૧/૮૫ ૨/૧/૮૭
૨/૧/૮૮ ૨/૧/૯૧

શ્રેણી- કલા સંસ્થાના વિધ્યાર્થીઓ, વિભાગ- શિલ્પકલા (૨/૨)

ક્રમ ઇનામ રકમ વિધ્યાર્થીનુ અને કલા સંસ્થાનું નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં વિધ્યાર્થીના ઘરનું સરનામું
લ ક અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પ્રજાપતિ દિપલ ગોવિંદભાઈ શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ. વેવિંગ ઓફ મેમરી ૨/૨/૩ ૧૭૨૩, સિસોદિયા સદન, વાડાપોળ, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧
લ ક અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી સરવૈયા પુષ્પરાજસિંહ રામદેવસિંહ શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ. અનટાઈટલ્ડ ૨/૨/૪ જોગમાયાનગર, વેલજીનો કુવો, મોઢેરા સ્ટેડીયમ રોડ, સાબરમતી,અમદાવાદ
લ ક અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી રામરખીયાની સ્નેહા ધનરાજ શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ સેલીબ્રેશન એન્ડઝ હીયર. ૨/૨/૭ એ/૨/૧૦ સ્વામી હરનાનદાસ સોસા., બંગલો એરીયા, કુબેરનગર,અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓનું લીસ્ટ

૨/૨/૧ ૨/૨/૨ ૨/૨/૪ ૨/૨/૫

શ્રેણી- કલા સંસ્થાના વિધ્યાર્થીઓ, વિભાગ- ગ્રાફિક કલા (૨/૩)

ક્રમ ઇનામ રકમ વિધ્યાર્થીનુ અને કલા સંસ્થાનું નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં વિધ્યાર્થીના ઘરનું સરનામું
લ.ક.અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી અબુજી અહમદઅબાસ મોહમદહુસેન એમ.એ.પરીખ ફાઈન આર્ટ્સ કોલેજ,પાલનપુર શરબત ૨/૩/૧ મુ.પો.સેદ્રાણા, લવારવાસ, તા-સિધ્ધપુર, જી-પાટણ-૩૮૪૧૫૧
લ.ક.અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી સોલંકી મનીષા કાન્તિભાઈ એમ.એસ.યુનિવર્સિટી, વડોદરા ઈમોશન ૨/૩/૩૯ એ-૫૦૭, સમરસ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ, પોલિટેકનિકલ ગ્રાઉન્ડ, પંડ્યાબ્રીજ પાસે, ફતેહગંજ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧.
લ.ક.અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પ્રજાપતિ આકાશ ફલાજી ઈપ્કોવાલા સંતરામ કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ, વલ્લભવિદ્યાનગર,આણંદ પાર્કીંગ ૨/૩/૩૩ નરનારાયણ ફ્લેટની બાજુમાં, મોટોવાસ, ઘાટલોડીયાગામ, અમદાવાદ

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓનું લીસ્ટ

૨/૩/૩ ૨/૩/૪ ૨/૩/૫ ૨/૩/૯ ૨/૩/૧૨ ૨/૩/૧૮ ૨/૩/૧૯ ૨/૩/૨૦ ૨/૩/૨૧
૨/૩/૨૩ ૨/૩/૨૪ ૨/૩/૨૫ ૨/૩/૨૭ ૨/૩/૨૮ ૨/૩/૩૧ ૨/૩/૩૨ ૨/૩/૩૨ ૨/૩/૩૩
૨/૩/૩૪ ૨/૩/૩૭ ૨/૩/૪૦ ૨/૩/૪૬ - - - - -

શ્રેણી- કલા સંસ્થાના વિધ્યાર્થીઓ, વિભાગ- વ્યવહારિક કલા (૨/૪)

ક્રમ ઈનામનું નામ રકમ વિધ્યાર્થીનુ અને કલા સંસ્થાનું નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં વિધ્યાર્થીના ઘરનું સરનામું
ગુજ. લ ક અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પ્રજાપતિ કૃણાલ નરેન્દ્રભાઈ ધી ન્યુ પ્રોગ્રેસીવ કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ, મહેસાણા ભ્રષ્ટાચાર ૨/૪/૯ ૨૯, અયોધ્યાનગરી સોસા., માનવ આશ્રમ સામે, ગાંધીનગરલીંક રોડ, જી-મહેસાણા
ગુજ. લ ક અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પટેલ ધાર્મિક હસમુખભાઈ સી.વી.એમ.કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ, વલ્લભવિદ્યાનગર સ્વચ્છ ભારત ૨/૪/૧૩ એફ-૧૦૩, સુરમ્ય રેસી., નિકોલ રોડ, નિકોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦
ગુજ. લ ક અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પટેલ હેમિલ પ્રકાશભાઈ ધી ન્યુ પ્રોગ્રેસીવ કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ,મહેસાણા સેવ ધ ગર્લ ચાઈલ્ડ ૨/૪/૫૨ ૩૧, આધુનિક પાર્ક, અનિલ સ્ટાર્ચ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓનું લીસ્ટ

૨/૪/૧૧ ૨/૪/૧૬ ૨/૪/૧૭ ૨/૪/૧૮ ૨/૪/૧૯ ૨/૪/૨૦ ૨/૪/૨૧
૨/૪/૨૨ ૨/૪/૨૪ ૨/૪/૨૪ ૨/૪/૨૫ ૨/૪/૨૬ ૨/૪/૩૦ ૨/૪/૩૪
૨/૪/૩૬ ૨/૪/૩૭ ૨/૪/૩૮ ૨/૪/૪૧ ૨/૪/૪૪ ૨/૪/૪૬ ૨/૪/૪૭
૨/૪/૫૩ ૨/૪/૫૭ ૨/૪/૫૯ ૨/૪/૬૧

શ્રેણી- કલા સંસ્થાના વિધ્યાર્થીઓ, વિભાગ- છબી કલા (૨/૫)

ક્રમ ઇના મ રકમ વિધ્યાર્થીનુ અને કલા સંસ્થાનું નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં વિધ્યાર્થીના ઘરનું સરનામું
લક.અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પટેલ રવિકુમાર રસિકભાઈ ધી ન્યુ પ્રોગ્રેસીવ કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ,મહેસાણા મારો આધાર ૨/૫/૧૬ રતનગઢ પરામાં, (લીંચ), તા.જી.-મહેસાણા,
લક.અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી પટેલ હર્ષિલ અમરિશભાઈ સી.વી.એમ.કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ,વલ્લભવિદ્યાનગર મીઠી નીંદર ૨/૫/૪૯ ૨૫/જય સોમનાથ સોસા., એરોમા સ્કુલની સામે, ઉસ્માનપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩
લ ક અ રૂા.૩૦૦૦/- શ્રી મેઘપરા ગોકુલ આર. શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ,અમદાવાદ અનટાઈટલ્ડ-૨ ૨/૫/૬૯ શેઠ સી.એન.કોલેજ ઓફ ફાઈન આર્ટ્સ હોસ્ટેલ,અમદાવાદ

પ્રદર્શન માટે પસંદગી પામેલ કૃતિઓનું લીસ્ટ

૨/૫/૧ ૨/૫/૨ ૨/૫/૩ ૨/૫/૪ ૨/૫/૪ ૨/૫/૧૬ ૨/૫/૧૭ ૨/૫/૧૯ ૨/૫/૨૦
૨/૫/૨૦ ૨/૫/૩૬ ૨/૫/૪૨ ૨/૫/૪૨ ૨/૫/૪૮ ૨/૫/૫૦ ૨/૫/૫૬ ૨/૫/૫૭ ૨/૫/૬૨
૨/૫/૬૫ ૨/૫/૬૮ ૨/૫/૬૯

શ્રેણી- ૩ શાળાના વિધ્યાર્થીઓ, ધોરણ ૧ થી ૫ વિભાગ- ચિત્રકલા (૩/૧)

ક્રમ વિધ્યાર્થીનુ નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં વિધ્યાર્થીની શાળાનું નામ/સરનામું
પટેલ નિરજા ધર્મેશ
૭/૧૮૨,રામ.સ્વર એપાર્ટમેન્ટ,પેટ્રોલપંપની બાજુમાં,સોલારોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩ મો.-૯૭૨૫૦૪૪૦૪૮.
નૌકાવિહાર ૩/૧/૧૪ પટેલ નિરજા ધર્મેશ
ટર્ફસ્કુલ,સ્વામિનારાયણ મ્યુઝીયમની સામે, નારણપુરા,અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩
શાહ જીયા એમ.
મો.-૯૪૦૯૫૪૨૬૨૯
વિઝીટ ટુ ઝુ ૩/૧/૧૮ શાહ જીયા એમ.
લીટલફલાવર લોઅરપ્રાયમરી શાળા, અશોકનગર સોસાયટી, ભઠઠા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭.
શાહ યશેશ મનીષ
એ-૨૦૪,સ્વામીનારાયણ કેસલ-૧,અર્જુન આશ્રમની બાજુમાં,ગ્રીનસીટીપાસે, નિર્ણયનગર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ મો.-૯૦૯૯૯૫૨૬૩૧
વૃક્ષબચાવો ૩/૧/૧૯ શાહ યશેશ મનીષ
ફીરદોસ અમૃત સેન્ટ્રલ સ્કુલ,કેન્ટોનમેન્ટ, એરપોર્ટ રોડ,અમદાવાદ-
મહેતા હર્ષ સંદીપકુમાર
એ-૪૦૨,મધુરમ એપાર્ટમેન્ટ,લોયેલાની પાછળ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ- મો.-૯૫૫૮૫૪૫૦૮૨
ધૂળેટી ૩/૧/૨૧ મહેતા હર્ષ સંદીપકુમાર
સંતકબીર સ્કુલ,આદિત્ય કોમ્પ્લેક્ષસામે, ગોયલ ઇન્ટરસીટી,સતાધાર સર્કલ, અમદાવાદ-
કંસારા વેદાંત હિરેન
બી-૪૪,સેટેલાઇટ સેન્ટર,પ્રેમચંદ નગર રોડ,વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફો નં.-૦૭૯-૨૬૭૫૧૬૫૧
લોસ્ટ વર્લ્ડ ૩/૧/૩૮ કંસારા વેદાંત હિરેન
એવન સ્કુલ,બી-૪૪,સેટેલાઇટ સેન્ટર,પ્રેમચંદનગર રોડ,વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
કશ્યપ જહાન્વિ ટી.
કે-૫૦૩,ઓર્ચિડ સેન્ટરની પાછળ,સફલપરિસર,સાઉથ બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮.મો.-૮૧૫૫૦૯૯૯૭૯
માય ડ્રીમ ૩/૧/૬૦ કશ્યપ જહાન્વિ ટી.
દિલ્હી પબ્લીક સ્કુલ,બોપલ રેલ્વે ક્રોસીંગ, બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮.
પરિખ શૈવિ હર્ષલ
૩૦૪,મહાદેવ મિલન એપાર્ટમેન્ટ,જીવરાજ બ્રીજની બાજુમાં,શ્યામલ ક્રોસ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. મો.-૯૪૨૯૬૧૭૫૨૦
સેવ ટ્રી ૩/૧/૬૦ પરિખ શૈવિ હર્ષલ
દિલ્હી પબ્લીક સ્કુલ,બોપલ રેલ્વે ક્રોસીંગ, બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮.
ગર્ગ રિત્વીકા આર.
એ-૪૦૩,ઓર્ચિડ પેરેડાઇઝ,સાઉથબોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮. મો.-૭૬૦૦૪૯૧૨૯૬
ગર્લ પાવર ૩/૧/૬૧ ગર્ગ રિત્વીકા આર.
શાંતિ એશિયાટીક સ્કુલ,વ્રજ ગાર્ડન સામે, ઓફ એસ.પી.રીંગ રોડ,શોલા બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
ર્હિદંશ નાગપાલ
૧૪૫,સનરાઇઝપાર્ક,ડ્રાઇવઇન સીનેમા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪.
મોનસ્ટર વોર ૩/૧/૫૨ ર્હિદંશ નાગપાલ
આનંદ નિકેતન,સેટેલાઇટ કેમ્પસ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪.
૧૦ પટેલ ધૃવ રોહિતકુમાર
૮૬/૭૦૪,પુષ્પક એપાર્ટમેન્ટ,૧૩૨ રીંગ રોડ, નારણપુરા,અમદાવાદ મો.-૯૩૫૯૦૩૯૮૪૭
જંગલમાં જિરાફ ૩/૧/૯૫ પટેલ ધૃવ રોહિતકુમાર
નવરંગ પ્રા.શાળા,નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪.
૧૧ પુરાણી માહી શાન્તિભાઇ
બી-૧૦૨,આશાલતા પાર્ક,કમલાનગર કોમ્પ્લેક્ષ,વડોદરા- મો.-૯૮૭૯૯૬૬૫૯૨
બુટ પોલીસ વાળો ૩/૧/૯૮ પુરાણી માહી શાન્તિભાઇ
સરદાર વલ્લભભાઇ વિધ્યાલય,નવજીવન પાસે,આજવા રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૧૯
૧૨ ત્રિવેદી ખ્યાતિ વિજયભાઇ
શાકુંતલા ફલેટ,કલાદર્શન,વાધોડીયા રોડ, વડોદરા- મો.-૮૮૬૬૫૦૧૨૫૭.
ફુલ વેચનાર ૩/૧/૯૮ ત્રિવેદી ખ્યાતિ વિજયભાઇ
સરદાર વલ્લભભાઇ વિધ્યાલય,નવજીવન પાસે,આજવા રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૧૯
૧૩ પટેલ તૃષ્ટિ રાજેશકુમાર
એચ-૧,/૯૨,ઓમ રેશીડન્સી,ભાઇલાલ પાર્કની પાછળ,વાધોડીયા રોડ,વડોદરા મો.-૯૬૮૭૧૬૦૦૭૮
હિંચકે ૩/૧/૯૮ પટેલ તૃષ્ટિ રાજેશકુમાર
સરદાર વલ્લભભાઇ વિધ્યાલય,નવજીવન પાસે,આજવા રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૧૯
૧૪ શેખ શબાના ઇમ્તિયાઝ
મો.-૮૧૨૮૨૦૫૦૨૦.
કાઇટ ફેસ્ટીવલ ૩/૧/૯૯ શેખ શબાના ઇમ્તિયાઝ જેનીથ સ્કુલ(ઇ.એમ.)
પ્રતાપનગર,ડભોઇરોડ,વડોદરા
૧૫ પટેલ ભવ્યા મેહુલ
મો.-(શાળા) ૯૮૨૪૦૬૪૧૩૪
જંગલબુક ૩/૧/૯૯ પટેલ ભવ્યા મેહુલ
જેનીથ સ્કુલ(ઇ.એમ.)પ્ર તાપનગર,ડભોઇરોડ,વડોદરા
૧૬ હરીપ્રિયા વિપુલકુમાર પટેલ
કલ્પના સોસાયટી,વાસદ,તા.આણંદ,જિ.-આણંદ મો.-૯૪૨૭૩૨૭૩૯૯
તરવું કયાં ૩/૧/૧૧૫ હરીપ્રિયા વિપુલકુમાર પટેલ
આધારશિલા વિધ્યાલય,કોસીન્દ્રા,તા.-આંકલાવ,જી.-આણંદ
૧૭ નિવાન ચિંતન પટેલ
૪૦૦-ચીટી,શેરી નં-૪,વિજયરાજ નગર,ભાવનગર-મો.-૯૯૨૪૧૧૧૧૦૦.
સવારી ૩/૧/૧૧૮ નિવાન ચિંતન પટેલ
અમૃતજયોતિ સરસ્વતિ ઇન્ટરનેશન સ્કુલ, શાંતીનગર-૧,કાળીયાબીડ,ભાવનગર-
૧૮ ગજજર રૂહી સમીરભાઇ
એચ-૫૦૨,સામ્રાજય ટાવર્સ,માનવમંદીરસામે, મેમનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ મો.-૯૮૨૫૦૦૫૫૦૨
મેળો ૩/૧/૧૨૫ ગજજર રૂહી સમીરભાઇ
પ્રકાશ હા.સેકન્ટરી સ્કુલ,સંદેશ પ્રેશ પાસે, બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
૧૯ જાની વેદાંગ જતીનકુમાર
૯-૫૨૪,સર્વે નં-૨૪૪,સાગવાડી, કાળીયાબીડ,ભાવનગર
ગામડાનો મેળો ૩/૧/૧૫૬ જાની વેદાંગ જતીનકુમાર
શ્રી ગગજીભાઇ જી.સુતરીયા પ્રા.શાળા, કાળીયાબીડ,ભાવનગર
૨૦ ગોહેલ જીનલ ધર્મેન્દ્રભાઇ
પ્લોટ નં-૫,સોનલકૃપ સોસાયટી,અનંતવાડી, રામાબાગ,ભાવનગર મો.-૯૪૦૮૫૪૭૮૩૦
મુન એન્ડ ધ વિલેજ ૩/૧/૧૫૮ ગોહેલ જીનલ ધર્મેન્દ્રભાઇ
સેન્ટ મેરી ઇ.સ્કુલ,શીવાજી સર્કલ,ધોધા રોડ,ભાવનગર-
૨૧ પરમાર નીર્ઝરા પંકજકુમાર
સી-૧૦૩,હિલવ્યુ એપાર્ટમેન્ટ,હોસ્પીટલની સામે,ઝાડેસ્વર,ભરૂચ-૩૯૨૦૧૧
હેપી વર્લ્ડ ૩/૧/૧૬૨ પરમાર નીર્ઝરા પંકજકુમાર
કવીન ઓફ એન્જલ કન્વેન્ટ હા.સે.સ્કુલ વડદલા,ભરૂચ-૩૯૨૦૧૫.
૨૨ મોહમદ સનમ એસ.
એસજે પેલેસ,બ્લોકનં-૨,નવું ધાંચીવાડી,૬/૧,જિલ્લાગાર્ડન ચોક પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. મો.-૮૮૬૬૦૩૩૭૮૬
માય હાઉસ ૩/૧/૧૭૩ મોહમદ સનમ એસ.
સનસાઇન ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ,રંગોલીપાર્ક પાછળ,મોટામવા,કાલાવાડ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫.
૨૩ કરદાની આત્મન
સેલેનીયમ સ્કવેર,૮૦૧-પાસે,રૂદ્રક્ષ સીટી,કાલાછુ રોડ,રાજકોટ. મો.-૯૪૨૮૨૫૨૬૨૧
ઇગલ હન્ટર ૩/૧/૧૭૩ કરદાની આત્મન
સનસાઇન ઇન્ટરનેશનલ સ્કુલ,રંગોલીપાર્ક પાછળ,મોટામવા,કાલાવાડ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫.
૨૪ બરાડ દેવાંગી જેસિંગભાઇ
મુ.-ભચાઉ,રીંગ રોડ,તા.-ભચાઉ પીન નં-૩૭૦૧૪૦ જિ.-કચ્છ ભૂજ મો.-૯૯૭૯૮૯૭૭૪૯.
માય આઇસ્ક્રીમ ૩/૧/૧૭૪ બરાડ દેવાંગી જેસિંગભાઇ
યુરો ગ્લોબલ અકેડમી,નવાગામ ભચાઉ,દુધઇરોડ,જિ.કચ્છ-૩૭૦૧૪૦
૨૫ પુદીર ધનંજયસીંગ અજયસિગ
મું-ભચાઉ,કચ્છ ટ્રાન્સપોર્ટ,ચાત્કેસ્વર મંદિર,તા.-ભચાઉ-૩૭૦૧૪૦ જિ.-કચ્છ(ભૂજ) મો.-૮૨૬૪૨૨૬૪૨૮.
ધેટાનો વાડો ૩/૧/૧૭૪ પુદીર ધનંજયસીંગ અજયસિગ
યુરો ગ્લોબલ અકેડમી,નવાગામ ભચાઉ,દુધઇરોડ,જિ.કચ્છ-૩૭૦૧૪૦

શ્રેણી- ૩ શાળાના વિધ્યાર્થીઓ, ધોરણ ૬ થી ૧૦ વિભાગ- ચિત્રકલા (૩/૨)

ક્રમ વિધ્યાર્થીનુ નામ અને સરનામું કૃતિનું નામ કૃતિનો નં વિધ્યાર્થીના ઘરનું સરનામું
વિધાની ખુશ્બુ નરેશ
આનંદનિકેતન,સુધડ ગામ, ગાંધીનગર
બિગ ફિશ ૩/૨/ ૩ વિધાની ખુશ્બુ નરેશ
૧૧/બી, ન્યુ બંગલોઝ એરિયા, એ- વોર્ડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ ૩૮૨૩૪૫ મો. નં.- ૯૯૭૮૯ ૮૧૫૬૨
બારૈયા મૈત્રી હસમુખભાઇ
શ્રીસ્વામિનારાયણપ્રા.શાળા, સરદારનગર, ભાવનગર
ચિત્રકલા પ્રદર્શન ૩/૨/૧૬ બારૈયા મૈત્રી હસમુખભાઇ
૧૬૫૦/એચ, હિંમત સોસાયટી, સરદારનગર, ભાવનગર
પટેલ જૈનમ હિતેષભાઇ
શ્રીસ્વામિનારાયણપ્રા.શાળા, સરદારનગર,ભાવનગર
વન ડે પિકનીક ૩/૨/૧૬ પટેલ જૈનમ હિતેષભાઇ
પ્લોટ નં- ૫૮, હરીરામનગર- ૨, સુવિધા ટાઉનશીપ પાછળ, સુભાષનગર,ભાવનગર મો.નં.- ૯૩૨૭૩ ૦૫૬૨૫
વંશિકા હાર્દિક શાહ
પ્રકાશહા.સેકન્ટરીસ્કુલ,સંદેશ પ્રેસ પાસે, બોડકદેવ,અમદાવાદ-૫૪
સ્કુલ લાયબ્રેરી ૩/૨/૩૩ વંશિકા હાર્દિક શાહ
મો. નં.- ૯૯૭૮૪ ૫૦૪૪૦
પંચાલ ઉર્વા નૈષધ
માઉન્ટકાર્મેલસ્કુલ,નવરંગપુરા, અમદાવાદ
સર્વ ધર્મ સમભાવ ૩/૨/૪૧ પંચાલ ઉર્વા નૈષધ
૬૨૬, ઘીકાંટા રોડ, આર.સી. હાઇસ્કુલની સામે, અમદાવાદ મો. નં.- ૯૮૨૫૦ ૨૫૮૬૩
પરંજા પેસાનિકાસર્વેશ
ધન્યુતુલીપઇન્ટરનેશલસ્કુલ,સ્ટર્લિંગ સીટી, બોપલ ,અમદાવાદ
ફયુચર સીટી FUTURE CITY ૩/૨/૪૭ પરંજા પેસાનિકાસર્વેશ
કે-૭૦૨, સફલ પરિસર, સાઉથ બોપલ, અમદાવાદ મો. નં.- ૯૬૮૭૮ ૧૧૨૨૫
જાડેજા ધ્રિત્વા રાજેન્દ્રસિંહ
એસ.એન.કણસાગરાસ્કુલ,યુનીર્વસીટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
પ્લેઇંગ ચેસ ૩/૨/૫૮ જાડેજા ધ્રિત્વા રાજેન્દ્રસિંહ
૭, સદગુરુનગર, રૂડા-૨ની સામે, રાધે હોલની પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૫ મો. નં.- ૯૮૯૮૦ ૯૮૬૯૬
ખંધેડીયા ઉદય રાજેશભાઇ
એસ.એન.કણસાગરાસ્કુલ,યુનીર્વસીટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫
માય ફેવરીટ ગેમ ૩/૨/૫૮ ખંધેડીયા ઉદય રાજેશભાઇ
અમી પેલેસ- ૧૦૧, ૭, રોયલપાર્ક, યુનીવર્સીટી રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૫ મો.નં- ૯૮૨૫૪ ૭૯૧૨૭
દોશી હિર કલ્પકભાઇ
સેન્ટપોલ્સસ્કુલ, મુજકા,રાજકોટ
બસ સ્ટેશન ૩/૨/૫૯ દોશી હિર કલ્પકભાઇ
૪, શીવસંગમ સોસાયટી, બંગલો-નં- ૧૩૯ રર્નીશ ગ્રાન્ડ એપાર્ટમેન્ટ સામે, ૧૫૦ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૭ મો. નં.- ૯૪૨૮૨૮૮૦૦૦
૧૦ દેસાઇ માહિ શંભુભાઇ
નારણપુરાગુજરાતીશાળાનં-૪, અમદાવાદ
મારૂં પ્રિય પક્ષી મોર ( મોરનું કુટુંબ: મોર, ઢેલ,બચ્ચા ) ૩/૨/૬૮ દેસાઇ માહિ શંભુભાઇ
૧૧ મીત ચૌહાણ
એવનસ્કુલ,મેમનગર,અમદાવાદ-૫૨
અનટાઇટલ્ડ ૩/૨/૬૯ મીત ચૌહાણ
૧૨ શાહ શિવમ કમલેશ
ફિરદીશઅમૃતસેન્ટ્રલસ્કુલ,૧૫ કોન્ટોનમેન્ટ , શાહિબાગ,અમદાવાદ
ઘોડો ૩/૨/૭૨ શાહ શિવમ કમલેશ
૪, ભીમનાથ સોસાયટી, સર્કીટ હાઉસપાછળ, શાહીબાગ, અમદાવાદ મો. નં.- ૯૭૧૨૩ ૮૯૨૦૦
૧૩ શાહ ક્રિષ્ના
કેન્દ્રીયવિધ્યાલય,ન્યુ રેલ્વે કોલોની, સાબરમતી,અમદાવાદ
ગરબા ૩/૨/૭૩ શાહ ક્રિષ્ના
મો. નં.- ૦૭૯- ૨૭૫૦૦૧૮૪
૧૪ પટેલયશ્વીગોપાલભાઇ
સરદારવલ્લભભાઇવિધ્યાલય, આજવા રોડ,નવજીવન,વડોદરા
કોણ પહેરાવે પહેલી ૩/૨/૭૬ પટેલયશ્વીગોપાલભાઇ
ડી-૩૦,સુગમ પાર્ક સોસાયટી -૨,પરિવાર ચાર રસ્તા પાસે,વઘોડીયા રોડ, વડોદરા મો. નં.- ૯૯૯૮૧ ૪૯૯૨૯
૧૫ શાહ હેતવી મનિષકુમાર
સરદારવલ્લભભાઇવિધ્યાલય, આજવા રોડ,નવજીવન,વડોદરા
ફનફેર ૩/૨/૭૬ શાહ હેતવી મનિષકુમાર
૮/૧૦૫, સાનિધ્ય ટાઉનશીપ, રઘુકુળ વિધ્યાલય પાસે ,ન્યુ વી.આઇ.પી. રોડ વડોદરા.મો. નં.- ૯૮૨૫૦ ૨૭૭૩૬
૧૬ શેખ સન્નુલસનુલ્લાહ
જેનીથસ્કુલ, પ્રતાપનગર,ડભોઇ રોડ,વડોદરા -૩૯૦૦૦૪
નો જી. એસ. ટી. NO GST ૩/૨/૭૭ શેખ સન્નુલસનુલ્લાહ
મુસ્તુફા મંજિલ પંજરી ઘર મહોલ્લા ફતેહપુરા ચારરસ્તા , વડોદરા મો. નં.- ૯૦૩૩૮ ૯૨૭૯૬
૧૭ હર્ષુ લએમ. શાહ
તપોવનસંસ્કારપીઠવિધ્યાલય,અમીયાપુર, તા. સુઘડ, ગાંધીનગર
સેવ ગર્લ ૩/૨/૯૪ હર્ષુલ એમ. શાહ
૧૮ વકીલ ખુશી કાર્તિકભાઇ
લાલજીમલ્હોતરાલાયનસ્કુલ, આંખની હોસ્પીટલ પાસે,ઓગણજ, તા.-દશક્રોઇ, જિ.-અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧
બર્થ ડે પાર્ટી ૩/૨/૧૧૩ વકીલ ખુશી કાર્તિકભાઇ
૬, દેવછાયા ફલેટસ, મયુર સ્કુલ સામે, નારણપુરા, પલિયડનગરપાસે અમદાવાદ મો. નં.- ૯૯૦૯૯ ૬૭૭૮૮
૧૯ ભટટ નંદિની પાર્થભાઇ
ધકે.પી.ઇ.એસ.ઇ.સ્કુલ,કાળીયાબીડ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨
મ્યુઝીકલ બાર ૩/૨/૧૨૪ ભટટ નંદિની પાર્થભાઇ
૯૭૬-એ/૧/ડી કે.સી. દેરાસર, ડાયમંડ ચોક , ભાવનગર
૨૦ અંકીતા પુરુષોત્તમ હરીયાણી
સેન્ટઝેવીયર્સપબ્લીકસ્કુલ,ધોધા રોડ, નેરુબાગ,ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨
-------------- ૩/૨/૧૨૮ અંકીતા પુરુષોત્તમ હરીયાણી
પ્લોટ નં- ૧૭૭૯/સી-૨, બી, નાગરીક સોસાયટી પાસે ,સરદારનગર, ભાવનગર
૨૧ ક્રિશારા કેશભાઇ શાહ
ફાતિમાકોન્વેન્ટસ્કુલ,જેલ રોડ, ભાવનગર
મહોલ્લો ૩/૨/૧૩૧ ક્રિશારા કેશભાઇ શાહ
એ-૧૦૨, રૂષભદર્શન ફલેટ, કાળાનાળા, શિલ્પીનગર, ભાવનગર
૨૨ શાહ બંસરી દક્ષેશભાઇ
શ્રીદક્ષિણામૂર્તિગીજુભાઇકુમારમંદિર, સત્યનારાયણ રોડ,પરિમલ, ભાવનગર
ગૌરી વ્રત ૩/૨/૧૩૩ શાહ બંસરી દક્ષેશભાઇ
પ્લોટ નં-૨૩૩૩/ઇ, વર્ષા સોસાયટી રોડ, સુભાષનગર, ભાવનગર - ૩૬૪૦૦૨ મો. નં.- ૯૪૨૮૧ ૭૨૯૬૨
૨૩ સાકિયા વૈભવ હંસપાલસિંગ
યુરોગ્લોબલઅકેડમી, નવાગામ, ભચાઉ, દુધઇ રોડ, ભૂજ-કચ્છ
માય બ્રધર ૩/૨/૧૪૫ સાકિયા વૈભવ હંસપાલસિંગ
મુ. ભચાઉ, ભવાનીપુર, તા. ભચાઉ૩૭૦૧૪૦, જી. કચ્છ મો. નં.- ૯૩૭૪૩ ૦૨૬૮૨
૨૪ પટેલ જીતકુમાર સુનિલભાઇ
યુરોગ્લોબલઅકેડમી, નવાગામ, ભચાઉ, દુધઇ રોડ, ભૂજ-કચ્છ
ધ જિબ્રા ૩/૨/૧૪૫ પટેલ જીતકુમાર સુનિલભાઇ
યુરો કોલોની, બ્લોક નં- ૩, ઘર નં-૨૦, તા. ભચાઉ૩૭૦૧૪૦, જી. કચ્છ મો. નં.- ૭૫૭૪૮ ૯૪૮૧૦
૨૫ પ્રજાપતિ યશ ધર્મેશભાઇ
યુરોગ્લોબલઅકેડમી નવાગામ, ભચાઉ, દુધઇ રોડ, ,ભૂજ-કચ્છ
માય ફ્રુટ બાસ્કેટ ૩/૨/૧૪૫ પ્રજાપતિ યશ ધર્મેશભાઇ
મુ. ભચાઉ, ૧૯, ફુલવાડી તા. ભચાઉ-૩૭૦૧૪૦, જી. કચ્છ મો. નં.- ૯૯૨૫૯ ૪૯૫૯૧
Back To Top