સ્પર્ધા પરિણામ | સ્પર્ધા | ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા એકેડમી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સ્પર્ધા પરિણામ | સ્પર્ધા | ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા એકેડમી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સ્પર્ધા પરિણામ

22nd National Photo Competition Result Sheet

Subject - Adventure

Section - Black/White

No Name Entry No Title Prize
1 MAZUMDAR KAUSHIK K.
4/7, Rajkumar Mukharjee Road,Calcutta-700036
M-8910963696
W.B.-3 RACE OF LIFE 1ST PRIZE 10,000/-
2 TAMMA SRINIVASA REDDY
Photo India, 29-36-33, Vijayawada, A.P.-520002
M-9848074688.
A.P.-1      ---- 2ND PRIZE 7,000/-
3 ADESARA SUNIL NARENDRA
12-Patel Society, mota Bazar, V.V.nagar, Anand-388120. M-9825028081.
G-73 TALK WITH WIND 3RD PRIZE 5,000/-
4 BHATT DIPESH VIBHUTIRAI
5-yogeshwar Park, Opp. NatrajSoci;,
Nr. deluxe Jain Mandir, Nizampura, Vadodra-390002. M-8980300800
G-88 SAPNO KI UDAN CONSOLATION PRIZE
1,000/-
5 VYAS MANISH SHARADCHANDRA
303, Shreyas Apatment, Navapura Naka, Jayratna Bulding, Vadodra-390001
M-9898822471.
G-68 BALANCE-1 CONSOLATION PRIZE
1,000/-
6 GOSWAMI DILIPGIRI N.
236, Nr; Primary School, Sevasi, vadodra-391101
M-9825142766
G-97 ART OF BALANCE CONSOLATION PRIZE
1,000/-
7 BHAVSAR DINESH H.
208, Mihir tower, Uttamnagar, Jawahar chowk,
Maninagar, Ahmedabad-380008.
M-9879040838.
G-18 COMON BRO CONSOLATION PRIZE
1,000/-
8 MAJUMDAR ANINDYA A.
Nirmalaya-Noapara (North), Sonarpur, Kolkatta,-700150.W.B.    M-9674366340.
W.B.-2 THE LOVE TRAVELLER CONSOLATION PRIZE
1,000/-
A.P.-4 A.P.-2 W.B.-1 W.B.-14 W.B.-14 W.B.-3 G-1 G-8 G-11 G-18
G-16 G-53 G-73 G-12 G-32 G-52 G-53 G-63 G-83 MH-2
G-23 G-27

22nd National Photo Competition Result Sheet

Subject - Adventure

Section - Colour

No Name Entry No Title Prize
1 MAZUMDAR KAUSHIK K.
4/7, rajkumar Mukharjee Road, Calcutta-700036
M-8910963696
W.B.-3 CATTEL RACE 1ST PRIZE
Rs; 10,000/-
2 CHATTOPADHYAY SANKAR S.
Rash Mela, Purulia,-723101 W.B.
M-9932338081
W.B.-7 ROCKS OF OBSTACLES 2ND PRIZE
Rs; 7,000/-
3 VAIDYA PRASANT VASANTRAO
G-102, Rudra Square, Nr;-Gormoh Resturent,
Jujes Bunglow cross Road, Bodakdev,
Ahmedabad-380015. M-9725505954.
G-8 ADVENTURE 3RD PRIZE
Rs; 5,000/-
4 MAZUMDAR KAUSHIK K.
4/7, rajkumar Mukharjee Road, Calcutta-700036
M-8910963696
W.B.-3 RACE BEGINS CONSO; PRIZE
Rs; 1,000/-
5 VYAS MANISH SHARADCHANDRA
303, Shreyas Apatment, Navapura Naka, Jayratna Bulding,Vadodra-390001
M-9898822471.
G-68 ADVENTURE-4 CONSO; PRIZE
Rs; 1,000/-
6  JOSHI BHARGAV VASUDEVBHAI
7, lake View Society, Opp; govindwadi, Isanpur,Ahmedabad-382443.  M-9426077527.
G-30A JUMPINDEEP RIVER CONSO; PRIZE
Rs; 1,000/-
7 DINESH SHUKLA
23,Zankar,S.B.I.Society,Vejalpur Road, Ahmedabad.   M-9825360976.
G-31 CHASE CONSO; PRIZE
Rs; 1,000/-
8 GOSWAMI DILIPGIRI N.
236, Nr; Primary School, Sevasi, vadodra-391101
M-9825142766
G-97 POWER OF UNITY CONSO; PRIZE
Rs; 1,000/-
A.P.-2 G-22A A.P.-3 G-24 A W.B.-15 G-7 G-30A M.P.-16 G-31 W.B.-17
G-31 G-88 W.B.-14 W.B.-13 G-24 A G-77 W.B.-10 G-12 T-1 A.P.-1
G-6 G-7 G-40
Back To Top