સંપર્ક માહિતી | ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા એકેડમી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક માહિતી | ગુજરાત રાજ્ય લલિત કલા એકેડમી : રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહિતી

ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમી

રવિશંકર રાવળ કલા ભવન,
ભાઈકાકા ભવનની સામે,
લો ગાર્ડન, એલિસબ્રીજ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬.

 • ૦૭૯-૨૬૪૨૫૫૬૨
 • ૦૭૯-૨૬૫૬૨૫૫૮
 • igslka@gmail.com

ખાતાના વડા

 • ડૉ. અશોક રાવલ​

  ડૉ. અશોક રાવલ​

  હોદ્દો : સચિવ

  ફોન : ૦૭૯-૨૬૪૨૫૫૬૨

  મોબાઇલ : -

23.02355772.5590572
ગુજરાત રાજ્ય લલિતકલા અકાદમી
રવિશંકર રાવળ કલા ભવન,
ભાઈકાકા ભવનની સામે,
લો-ગાર્ડન, એલિસબ્રીજ,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬.
Back To Top